آیا امکان ابطال سند صادره از طریق ماده 147 بعد از اتمام مهلت قانونی وجود دارد؟

 

ماده 24 قانون ثبت بر تبصره های 4و5 ماده 148 قانون ثبت حاکمیت دارد، یعنی همینکه ملکی که طبق قانون با رعایت تشریفات ثبتی در دفتر املاک به ثبت رسیده و بعبارت دیگر مواعد اعتراض در مواد 16و20 قانون ثبت منقضی شده باشد که حسب ماده واحده " تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی فاقد سابقه بوده یااعتراض آنها درمراجع قضائی از بین رفته است" مصوب خرداد 1373 مواعد مندرج در دو ماده 16 و20 اصلاح گردیده است .ملک با درخواست مالک که متصرف آن است براساس تبصره های 4و5 با رعایت تشریفات ثبتی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد ودیگر تحت هیچ عنوان دعوایی اینکه در ضمن جریان ثبت موجب تضییع حقی نه به عنوان قیمت نه به هرعنوان دیگر نسبت به ملک ثبت شده از کسی پذیرفته نمی شود ودادگاه نمی تواند نسبت به ابطال اینگونه سند حکم صادرنماید.

یعنی مدعی نمی تواند درخواست ابطال اینگونه اسناد را از دادگاه بخواهد فلذا سند صادره از اعتبار سند ثبت اولیه برخوردار میباشد در حالیکه صدور سند جدید در اجرای مواد 147 و148 قانون ثبت منصرف از ماده 24 قانون ثبت میباشد چه براساس قسمت اخیر بند 6 ماده 147 قانون موصوف صدور سند جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود یعنی بر خلاف ماده 24 قانون ثبت که پس از صدور سند وفق مقررات ثبتی هیچ دعوائی تحت هیچ عنوان از کسی پذیرفته نمی شود در موارد صدور سند براساس مواد 147 و 148 هرگونه دعوائی از ناحیه هر فردی تحت هرعنوان در مراجع قضائی قابل رسیدگی بوده و می توان نسبت بدان حتی حکم به ابطال سند صادر نمود این بدین جهت میباشد که صدور سند در اجرای مواد 147و148قانون ثبت ، ثبت ثانویه تلقی میگردد واز اعتبار ثبت اولیه ملک برخوردار نخواهد بود.